Spelregels

Dit is een ingekorte versie. De volledige thans geldende versie staat op Cyclos. (Voor deelnemers: ga naar het tabblad ‘inloggen’.)

1. Dit reglement

 1. Dit reglement is van toepassing voor alle deelnemers van de Lokale Ruilkring’s-Hertogenbosch en omstreken (Ruilkring Den Bosch).
 2. Alle deelnemers kunnen wijzigingen of aanvullingen op dit reglement voorstellen aan de kerngroep.
 3. De kerngroep maakt voorstellen voor wijzigingen of aanvullingen op dit reglement uiterlijk twee weken voorafgaand aan een algemeen deelnemersoverleg.
 4. De deelnemers kunnen tijdens een algemeen deelnemersoverleg instemmen met de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen. Om een wijziging of aanvulling op dit reglement te bekrachtigen, moet tenminste 3/4 van het aantal aanwezige deelnemers tijdens een algemeen deelnemersoverleg instemmen met de wijziging of aanvulling op dit reglement.
 5. De kerngroep vraagt bij een stemming naar bezwaren tegen een wijziging of aanvulling op dit reglement. De kerngroep bespreekt deze bezwaren in nader overleg met de deelnemers.
 6. Dit reglement staat op onze website www.ruilkringdenbosch.nl.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

2. Deelname aan de ruilkring, niksen verdienen en uitgeven

 1. De Ruilkring Den Bosch staat open voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar die inwoner zijn van de gemeente Den Bosch of aangrenzende gemeentes. Een deelnemer doet individueel mee aan de ruilkring, dat wil zeggen: per deelnemersaccount is één deelnemer ingeschreven.
 2. Deelnemers leveren elkaar diensten en goederen. We betalen elkaar zonder geld en ruilen de diensten en goederen in de vorm van niksen, de ruileenheid van onze ruilkring. Tegenover een geruilde dienst of geruilde goederen hoeft geen wederdienst te staan. Deelnemer A kan diensten of goederen ruilen met deelnemer B, die vervolgens weer met deelnemer C andere diensten of goederen ruilt. De ruileenheid die we hierbij gebruiken is de niks.
 3. Degene die de dienst en/of de goederen levert, bepaalt in overleg met degene die de dienst vraagt en/of de goederen ontvangt, het ruiltarief. Voor een dienst van een uur is het advies, dat de deelnemers elkaar 15 niksen vergoeden. Het is ook mogelijk een vast tarief af te spreken voor de totale transactie. Indien nodig kunnen de deelnemers ook gemaakte (on)kosten in geld vergoeden. Arbeid wordt binnen de ruilkring vergoed met niksen.
 4. Het minimumsaldo van een deelnemer wordt op – 150 niksen bepaald. Als dit bereikt is, dient de deelnemer eerst weer diensten of goederen aan anderen te leveren alvorens wederom van de diensten van anderen gebruik te maken.
 5. Het maximumsaldo van een deelnemer wordt op + 150 niksen bepaald. Als dit saldo bereikt is dient deze deelnemer eerst van de diensten van anderen gebruik te maken of goederen af te nemen, alvorens weer diensten en/of goederen aan anderen te leveren.
 6. In het eerste halfjaar na aanmelding mogen nieuwe deelnemers maximaal 50 niksen negatief staan. Een nieuwe deelnemer moet eerst niksen verdienen, alvorens meer niksen te kunnen uitgeven. Pas nadat een nieuwe deelnemer niksen heeft verdiend, is een lager saldo dan 50 niksen negatief toegestaan.
 7. Een deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering. Indien een deelnemer van de WA-verzekering gebruik moet maken, dan is het belangrijk de verzekeringsmaatschappij te melden dat het een vriendendienst betrof.
 8. Een deelnemer kan haar of zijn deelname aan de ruilkring alleen beëindigen met een schriftelijke mededeling aan het secretariaat: info.letsdb@gmail.com wanneer je niksen saldo positief is.

3. Contributie

 1. Iedere deelnemer draagt 5 niksen per kwartaal af aan de ruilkring. Deze niksen worden gebruikt voor vergoedingen in niksen voor het uitvoeren van algemene taken. De administratie schrijft ieder kwartaal deze 5 niksen automatisch af.
 2. Nieuwe deelnemers betalen het kwartaal waarin zij aangemeld worden géén niksen-contributie. Zij beginnen niksen-contributie te betalen in het kwartaal volgend op de aanmelding.
 3. Bij langdurige ziekte of bij langdurig verblijf in het buitenland kan het secretariaat in overleg met een deelnemer de deelname omzetten in een ‘slapende’ deelname. Het slapend deelnemer zijn kan maximaal voor een periode van drie jaar. Een slapende deelnemer draagt geen niksen voor de kwartaalcontributie af, maar betaalt wel de jaarlijkse contributie.

4. Informatie aan deelnemers en administratie van transacties

 1. Iedere aspirant-deelnemer begint met een welkomstgesprek. Daarbij krijgt hij of zij uitleg over hoe je kunt handelen en over de activiteiten in de ruilkring. 
 2. Na betaling van de contributie ben je deelnemer. Een nieuwe deelnemer ontvangt daarna via het eigen e-mailadres een inlogcode en wachtwoord.
 3. Met die inlogcode en wachtwoord krijgt een deelnemer toegang tot cyclos, het beschermde gedeelte van onze website met ons “betaalsysteem” in niksen, advertenties en deelnemerslijst. Hier kan je je vraag en aanbod aanbieden en je contactgegeven invullen.
 4. Bovendien kun je hier digitaal je niksen verrekenen en je saldo en transacities bekijken.

5. Privacy

 1. De contactgegevens van de deelnemers aan de Lokale Ruilkring ’s-Hertogenbosch en omstreken zijn alleen beschikbaar voor deelnemers aan de ruilkring.
 2. De deelnemerslijst staat op de beschermde Cyclos website.
 3. De kerngroep waakt over het beheer van de contactgegevens van de deelnemers.

AFSPRAKEN OVER TAAKVERDELING, INSTEMMING EN BESLUITVORMING

6. De kerngroep

 1. De kerngroep zorgt voor de coördinatie van de ruilkring, het beheer van de financiën en de organisatie van het algemeen deelnemersoverleg.
 2. De kerngroep bestaat uit minimaal vier en maximaal zes deelnemers.
 3. De kerngroep maakt de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor nieuwe kerngroepleden uiterlijk vier weken voor een algemeen deelnemersoverleg bekend bij de deelnemers. Dat geldt ook voor de herbenoeming van kerngroepleden, die beschikbaar zijn voor een volgende periode. Deelnemers kunnen zich uiterlijk één week voor een algemeen deelnemersoverleg bij de kerngroep kandidaat stellen als nieuw kerngroeplid.
 4. De deelnemers stemmen tijdens een algemeen deelnemersoverleg in met de herbenoeming van kerngroepleden, die beschikbaar zijn voor een volgende periode, en met de benoeming van nieuwe kerngroepleden.
 5. Ieder kerngroeplid is benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door de kerngroep te maken rooster. De kerngroep informeert de deelnemers tijdens een algemeen deelnemersoverleg over het rooster van aftredende kerngroepleden. Een kerngroeplid kan na drie jaar voor een tweede keer voor drie jaar benoemd worden. Daarna treedt het kerngroeplid af.  Na een of meer jaren is de herbenoeming van een afgetreden kerngroeplid mogelijk, ook weer voor maximaal twee perioden van drie jaar.
 6. De kerngroep doet per mail verslag van kerngroepbijeenkomsten en beslissingen.
 7. De leden van de kerngroep ontvangen een vergoeding van 10 niksen per maand.

7. Taakgroepen en uitvoeren van algemene taken

 1. De kerngroep zorgt voor de coördinatie van de ruilkring door deelnemers te vragen om algemene taken uit te voeren, zoals het bijhouden van de administratie, het beheer van de website, het organiseren van kwartaalbijeenkomsten en de ombudsvrouw of -man van de ruilkring.
 2. Deelnemers die dat willen kunnen samenwerken in een taakgroep. Een taakgroep functioneert zelfstandig, maar houdt de kerngroep op de hoogte van hun activiteiten of beslissingen.
 3. Wanneer een taakgroep te klein is om haar taken te kunnen uitvoeren, dan zoekt de taakgroep via een vacature op de Niksmail naar nieuwe taakgroepleden.
 4. De beheerder van de Niksmail en Welmail ziet toe op de berichten van deelnemers. Reacties zonder respect of kwetsende teksten, of reacties op of over personen zijn niet welkom. De beheerder heeft de taak een deelnemer aan te spreken op onheus gebruik van de Niksmail of Welmail.
 5. De penningmeester van de kerngroep vergoedt de kosten van de taakgroepen. Voor de uitvoering van de algemene taken en voor de activiteiten van de taakgroepen gebeurt dit op basis van een vergoeding van 5 niksen per uur.

8. Algemeen deelnemersoverleg, instemming en besluitvorming

 1. De kerngroep organiseert jaarlijks binnen vier maanden na het boekjaar (komt overeen met een kalenderjaar) een algemeen deelnemersoverleg. Een extra deelnemersoverleg kan echter zo vaak georganiseerd worden, als de kerngroep wenselijk vindt.
 2. De kerngroep roept eens per jaar een deelnemersoverleg bijeen en maakt dat uiterlijk twee weken vooraf bekend via de Niksmail en de website aan alle deelnemers.
 3. Voorts is de kerngroep verplicht een algemeen deelnemersoverleg te organiseren na een schriftelijk verzoek van tenminste 10 procent van het aantal deelnemers, binnen een termijn van niet langer dan één maand na het indienen van dit verzoek.
 4. Ieder deelnemer heeft één stem tijdens een algemeen deelnemersoverleg.
 5. Voor instemming met voorstellen van de kerngroep of deelnemers is een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen van de aanwezige deelnemers nodig.
 6. Voor wijziging van het reglement is de instemming van tenminste 3/4 van het aantal aanwezige deelnemers tijdens een algemeen deelnemersoverleg nodig.
 7. Het stemmen tijdens het algemeen deelnemersoverleg over voorstellen gebeurt door middel van handopsteken en indien nodig met een hoofdelijke stemming. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk.

9. Financiën, kascommissie en administratie

 1. De kerngroep beheert de financiën van de ruilkring en is verplicht tot het zodanig administreren van de financiën dat daaruit altijd de rechten en verplichtingen helder zijn.
 2. Het algemeen deelnemersoverleg benoemt een kascommissie bestaande uit twee deelnemers, die geen deel uitmaken van de kerngroep. Een deelnemer kan maximaal drie jaar deel uit maken van de kascommissie.
 3. De kascommissie onderzoekt de inkomsten en uitgaven van de ruilkring, evenals de balans van vorderingen en verplichtingen.
 4. De kerngroep brengt op een algemeen deelnemersoverleg binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een financieel verslag uit van de ruilkring. De kerngroep legt dit verslag voor ter kennisname aan een algemeen deelnemersoverleg.
 5. De kerngroep vraagt een algemeen deelnemersoverleg om instemming met de begroting van de inkomsten en uitgaven van het lopende boekjaar. Daarbij geeft de kerngroep een toelichting op de inkomsten en uitgaven, toegespitst op hoofdlijnen.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt en deels gewijzigd in het algemeen deelnemersoverleg van 16 februari 2020 ´s-Hertogenbosch